شنبه 3 تير 1396  


 پايگاه آموزشي - ترويجي دانش آموز(فرهنگ ايمني راهها) 


مشاور اجتماعي وزير راه و شهرسازي 
كارگروه امور اجتماعي، آموزش و فرهنگ كميسيون ايمني راه هاي كشور
بخش مطالعات اجتماعي و توسعه پايدار مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

مجمع عمومي سازمان ملل متحد سالهاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ را دهه كنش و اقدام براي ارتقاء ايمني جاده ­اي با هدف تثبيت و سپس كاهش تلفات جاده اي اعلام نموده است. ايران نيز از جمله كشورهاي پر خطر با تلفات جاده ­اي بالا مي­باشد. بر اين اساس بخش مطالعات اجتماعي و توسعه پايدار مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با هدف فرهنگ سازي ايمني به ويژه در سطح پايه، زيرپورتال سايت وزارت راه و شهرسازي با عنوان دانش ­آموز را  ايجاد كرده است و مديريت و بروز رساني آنرا بر عهده گرفته است. محورهاي و فعاليتهاي كارگروه حمل ونقل شامل موارد ذيل است: آموزش و ارتقاء فرهنگ رانندگي، بررسي چالش‌هاي اجتماعي و فرهنگي در حوزه‌ قوانين و مقررات مورد عمل در  حوزه حمل و نقل ، بررسي اجتماعي ساختار نظارتي در حوزه حمل و نقل ، راهكار فعال سازي اجتماعي جامعه مدني در  حوزه حمل و نقل ، تحليل‌ آماري داده‌هاي اطلاعاتي مربوط به تصادفات، شاخص هاي اجتماعي توسعه پايدار زيست محيطي در حوزه حمل و نقل ، شناسايي پتانسيل‌هاي مكانيزم توسعه پاك CDM در بخش حمل و نقل جاده اي برون شهري.، تدوين برنامه راهبردي زيست محيطي توسعه زير ساختها در شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل ،  ارايه استراتژي‌هاي پيشنهادي جهت استقرارHSE در راه آهن جمهوري اسلامي ايران.
 


Daneshamouz.mrud.ir - 2015
صفحه اصلی دانش آموز | بازگشت |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.